Підтримати
вул. акад. Богомольця 6Львів 79005, Україна
Тел.: +38-032-275-17-34
E-mail: [email protected]

“Списки населених місць” видавались Центральним статистичним комітетом Російської імперії у 1860-1880-х роках. Кожен випуск присвячувався окремій губернії. У ньому розміщувалась інформація про географічне і природниче становище краю та його історію. Був поданий повний перелік населених пунктів губернії за абетковим принципом, згідно штатного розподілу із статистичними матеріалами про кожен. “Списки” містили інформацію про: кількість мешканців; їх розподіл за соціальними і національним складом; кількість будинків; кількість церков і навчальних закладів; базарів і ринків; фабрик, заводів і мануфактур; поштових відділень тощо. Поданий тут приклад – збірник, присвячений Херсонській губернії. Його видали у 1868 р., але матеріали, розміщені в ньому, були зібрані раніше, і відображають стан краю станом на 1859 р. тобто, до офіційної ліквідації кріпосної залежності.

У документі використовується імперська термінологія. Прикметною рисою міської статистики XIX ст. є те, що росіяни (названі тут “великорусами”), українці (означені як “малоруси”) і білоруси (названі так же) штучно об’єднувались під єдиною назвою – «русские». Попри таке узагальнення, у наведеному уривку детально описано кожен з цих народів, а також інші народності губернії, з детальними характеристиками про особливості кожної. Відповідно до наведених даних, Херсонська губернія була регіоном із абсолютною перевагою українців на усій території, про це також додатково свідчили детальні статистики по кожному повіті. Через чисельну перевагу і велику мобільність українці мали великих вплив на інші народи губернії. Українська мова проникала у мови тутешніх росіян, молдаван і сербів, її вплив на останніх був наскільки сильним, що спричинив їх повну асиміляцію (як пояснювали автори збірника ця обставина була причиною чому сербів у таблиці народів губернії окремо вже не позначали). Серед особливостей українців підкреслено “любовъ къ независимости” і “исконное нерасположеніе крѣпостному состоянію”, через що вони нерідко тікали з кріпацтва. Згідно опису “великоросів” Херсонської губернії – вони мало пересувалися і назагал не пручалися кріпосному праву; а також не становили компактної більшості в жодному населеному пункті Херсонщини. Окрім людей, що втекли сюди по власній волі, тутешнє російське населення складалося також з “переведенных сюда изъ великорусскихъ губерній по волѣ правительства илі помѣщиковъ”. Попри те, що білоруси складали дуже невелику частку населення губернії, їх опис також подавався окремо, очевидно, аби підсилити тезу про єдино «русские».

Велика увага в статистичних описах була приділена також німецьким колоністам, євреям, та молдаванам. Німці проживали компактними групами в багатьох населених пунктах губернії, і були представлені в образах прогресивних бізнесменів, представників інтелігенції і частково чиновництва. Серед сільського населення регіону виділялися особливою прогресивністю і модерністю. Однією із найбільших груп населення краю були також євреї, здебільшого, представлені як містяни, що займалося торгівлею. Молдавани на Херсонщині проживали компактно, здебільшого в забузькій частині регіону. Як і українці займалися землеробством, що сприяло їх тісним контактам.

Назва:

Уривок зі “Списків населених місць. Херсонська губернія” за 1868 рік

Рік:
1868
Джерело:
Списки населенныхъ мѣстъ Россійской имперіи, составленные и издаваемые Центральнымъ статистическимъ комитетомъ Министерства внутреннихъ дѣлъ. ХLVII. Херсонская губернія. Санктпетербергъ,1868. С. LXIIІ - LXXII.
Мова оригіналу:
Російська

Племенной составъ населенія Херсонской губерніи, какъ уже упомянуто выше, отличается большимъ разнообразіемъ. Примѣняя указанія приходскихъ списковъ къ нынѣ издаваемому и нѣсколько округляя ихъ цифры, мы можемъ представить приблизительную численность населенія губерніи по его племенному составу въ слѣдующеіі таблицѣ:

Такимъ образомъ, Русскіе въ Херсонской губерніи составляютъ 77,87% всего населенія, Молдаване – 9,23%, Евреи – 7,027, Нѣмцы – 4,%, Болгары – 1,02%, а каждая изъ остальныхъ народностей менѣе 0,5%. Отдѣльно по уѣздамъ эти отношенія значительно измѣняются: такъ при постоянномъ преобладаніи Русскаго племени, именно малорусской его вѣтви, во всѣхъ уѣздахъ, и при неизбѣжномъ присутствіи Евреевъ во всѣхъ городскихъ поселеніяхъ, оказывается въ уѣздахъ Ананьевскомъ, Елисаветградскомъ и Тираспольскомъ присутствіе значительнаго количества Молдаванъ – болѣе 19% на сельское населеніе этихъ уѣздовъ; подобно тому въ уѣздѣ Одесскомъ населеніо нѣмецкихъ колоній составляетъ почти 30%.

Русское племя, какъ видно изъ вышеприведенной таблицы, имѣетъ въ Херсонской губерніи представителей всѣхъ трехъ главныхъ вѣтвей своихъ, но при неясности указаній приходскихъ списковъ, въ особенности относительно городского населенія, мы не могли отдѣльно опредѣлить цифры всѣхъ Великоруссовъ, Малоруссовъ и Бѣлоруссовъ, живущихъ въ губерніи, и ограничились указаніемъ только на сельское населеніе; на основаніи вышеприведенной таблицы, сельское великорусское населеніе опредѣляетсл въ 64.600 д., малорусское въ 597.180 д., а бѣлорусское въ 7.470 д.; стало быть, на долю Великоруссовъ приходится 9,5%, Малоруссовъ 89,2% и Бѣлоруссовъ 1,1% всего количества русскихъ жителей въ уѣздахъ, безъ городовъ.

Итакъ, Малоруссы составляютъ въ настоящее время, такъ cкaзaть, основное населеніе Херсонской губерніи. Они живутъ какъ въ городахъ, такъ и въ селахъ повсемѣстно, болѣе или менѣе значительными сплошными массами или смешанно съ Великоруссами и Молдаванами. Въ этнографическомъ сыыслѣ они имѣютъ несомнѣыно господствующее значеніе: живя въ сосѣдствѣ съ ними, Великоруссы усвоили себѣ множество малорусскихъ словъ и особенностей говора, — Молдаване, хотя и не забыли своего языка, но всѣ почти научились по малорусски, наконецъ Сербы, какъ первоначальнаго заселенія, въ половинѣ прошлаго вѣка, такъ и позднѣйшаго, въ нынѣшнемъ вѣкѣ, совершенно слились съ Малоруссами въ одинъ народъ. Малоруссы—земледѣльцы по преимуществу и занимаются хлѣбопашествомъ неутомимо; но подъ вліяніемъ мѣстныхъ условій, въ особенности недостатка рабочихъ рѵкъ и потому высокой заработной платы, херсонскіе Малоруссы не до такой исключительной степени преданы своему осѣдлому быту, какъ въ коренной Малороссіи; еще до сихъ поръ поселенія Малоруссовъ въ Херсонской губерніи носятъ на себѣ слѣдъ недавняго водворенія; такъ напримѣръ, поселяне южныхъ уѣздовъ, въ особенности жители такъ называемыхъ вольныхъ хуторовъ, нерѣдко живутъ въ тѣсныхъ землянкахъ, скорѣе похожихъ на временныя, чѣмъ на постоянныя жилища; хотя нельзя сказать, что Малоруссы въ здѣшнемъ краѣ занимаются отхожими промыслами, за то нельзя и незамѣтить, что ихъ жизнь отличается значительною подвижностью: они довольно охотно идутъ на заработки, на уборку чужихъ полей и на «косовицу» чужихъ луговъ. При такихъ условіяхъ въ бытѣ здѣшнихъ Малоруссовъ замѣчается еще много особенностей кочевой жизни; при существованіи крѣпостныхъ отношеній здѣсь нерѣдки были побѣги, и случалось, что цѣлыя семейства крѣпостныхъ крестьянъ переходили отъ своихъ владѣльцевъ къ другимъ или удалялись на хутора къ колонистамъ и мѣщанамъ, гдѣ преслѣдованіе земской полиціи дѣлалось почти невозможнымъ; а въ 1856 г. былъ даже такой случай, что весьма значительныя массы помѣщичьихъ крестьянъ въ Александрійскомъ уѣздѣ стали подыматься со всѣмъ своимъ имуществомъ, продавать за безцѣнокъ все, чего не могли взять съ собою, и пошли было со своимъ обозомъ на переселеніе въ Крьімъ или Бессарабію, гдѣ — какъ пронесся между ними слухъ, —ожидало ихъ освобожденіе отъ крѣпостной зависимости: тольйо строгія мѣры правительства остановили эту самовольную попытку (Cѣ «Матеріалы для географіи и статистики Россійсной Имперіи, собранные офицераии Генералыіаго Штаба. Херсонская губернія», сост. А. Шмидтомъ, т. I, стр. 494—495.). Этотъ случай показываетъ, что одною изъ причинъ, поддерживавшихъ въ Малоруссахъ склонность къ передвиженію, было, въ прежнее время, исконное нерасшоложеиіе крѣпостному состоянію; мало того: до уничтоженія крѣпостныхъ отношеній бывали случаи, что крестьянинъ Малоруссъ бросалъ осѣдлую жизнь въ помѣщичьей деревнѣ для того, чтобы предаться разбоямъ: составлялись цѣлыя бродячія шайки, которыя дѣйствовали противъ помѣщиковъ и Евреевъ, и въ которыхъ какъ бы отражалась послѣдняя память стараго гайдамачества. Та же склонность къ передвиженію, тѣсно связанная съ любовью къ независимости, обнаруживается и въ нѣкоторыхъ промыслахъ, которыми по преимуществу занимаются херсонскіе Малоруссы, въ особенности въ рыболовствѣ, судоходствѣ, чумачествѣ и вообще извозничествѣ. Въ рыболовный артели и на суда идутъ по преимуществу жители прибрежной полосы губерніи; чумачествомъ занимаются крестьяне Херсонскаго и Елисаветградскаго уѣздовъ, промышлнющіе перевозкою соли изъ Крыма въ посадъ Крюковъ; настоящей чумакъ уже не занимается земледѣліемъ и, при всей медленности своихъ переѣздовъ на волахъ, успѣваетъ сдѣлать три или четыре поѣздіки въ лѣто; крестьяне, временно занимающіеся извозничествомъ, производятъ этотъ промыселъ во время, свободное отъ полевыхъ занятій; они подвозятъ разныя произведенія мѣстной промышленности на мелкіе торжки губерніи въ стеиныхъ городахъ и мѣстечкахъ, откуда уже большія партіи возчиковъ доставляютъ эту кладь къ приморскимь портамъ. Наконецъ, къ числу промысловъ, которыми охотно занимаются Малоруссы, должно отнести «чабанство», т. е. пастьбу овецъ.

Великоруссы живутъ въ Херсонской губерніи въ городахъ, въ которыхъ составляютъ преимущественно купеческое сословіе, и въ селахъ. Какъ упомянуто выше, первоначальными великорусскими поселенцами въ тѣхъ и другихъ были бѣглецы раскольники и помѣщичьи крестьяне; названія нѣкоторыхъ великорусскихъ поселеній въ Александрійскомъ уѣздѣ, какъ напримѣръ Зыбкая и Клинцы (№№502, 659), прямо указываютъ, что основатели ихъ вышли изъ черниговскихъ раскольничьихъ слободъ того же имени; съ теченіемъ времени эта часть великорусскихъ поселенцевъ увеличилась крестьянами, переведенными сюда изъ великорусскихъ губерній по волѣ правительства илі помѣщиковъ. Великоруссовъ гораздо больше въ восточныхъ уѣздахъ губерніи, чѣмъ въ западныхъ; именно, въ первыхъ количество ихъ составляетъ 80,6% общаго числа сельскаго великорусскаго населенія, а во вторыхъ—19,4%. […] Мѣстностей, гдѣ бы населеніе было сплошное великорусское, въ Херсонской губерніи нѣтъ; наиболѣе плотно группируются великорусскіе поселки около Чернаго лѣса, гдѣ находится старѣйшія жилища бѣглецевъ раскольииковъ, и около Николаева, въ бывшихъ адмиралтейскнхъ селеніяхъ, куда выводились значительныя массы крестьпнъ изъ внутреннихъ великорусскихъ губерній. Водворившись въ херсонскомъ краѣ, Великоруссы въ значительной степени утратили внѣшніе признаки своей народности—частью по вліянію Малоруссовъ, частью въ слѣдствіе Физическихъ условій мѣстности; такъ въ языкъ ихъ, какъ замѣчено выше, вошелъ элементъ малорусскій, въ способѣ постройки жилищъ они, по большей части, должны были отказаться обычныхъ великорусскихъ избъ и замѣнить ихъ постройками изъ плетня, глины и камыша, и т. д.; подобныя черты смѣшенія народныхъ особенностей болѣе всего замѣчаются въ бывшихъ селахъ военнаго поселенія, жители которыхъ сводились искусственно и, вліяя другъ на друга въ совмѣстной жизни, сглаживали свои родовые отличительные признаки; въ большей свѣжести сохранилась великорусская старина у раскольниковъ, которыхъ фанатизмъ и исключельное общественное положеніе долгое время удерживали отъ общенія съ другими племенами. Вообще же Великоруссы, дѣлая уступки во внѣшней сторонѣ своего быта, сберегли нетронутымъ умственный и нравственный типъ своей народности: какъ и въ коренной Великороссіи, Великоруссы являются въ Херсонской губерніи дѣятельными промышленниками; съ одинаковымъ усердіемъ они занимаются земледѣліемъ, огородничествомъ, извозомъ, рыбной ловлей и охотой; кромѣ того, Великоруссы дѣятельно участвуютъ и въ торговлѣ края, котораго промышленный выгоды никто не знаетъ лучше ихъ: они сами привозятъ свою промысловую добычу на мѣстные базары и, сверхъ того, переѣзжая съ одного мѣста на другое, занимаются перекупкой и перепродажей разныхъ товаровъ; благодаря такому промышленному духу, Великоруссы держатъ въ своихъ рукахъ цѣлыя отрасли мѣстной торговли; такъ напримѣръ, они закупаютъ большую часть приднѣстровскихъ фруктовыхъ и виноградныхъ садовъ и стоятъ во главѣ лѣсной промышленности въ Херсонѣ, Одессѣ и Маякахъ.

Представители третьей вѣтви Русскаго народа, Бѣлоруссовъ, въ Херсонской губерніи немногочисленны; главныя ихъ поселенія находятся въ Херсонскомъ уѣздѣ, гдѣ живутъ большею частью выходцы изъ Климовичскаго уѣзда Могилевской губерніи; здѣшніл ихъ поселенія суть слѣдующія: Царевъ Даръ, Еленовка, Снѣгиревка, Киселевка, Зпгелье, Иово-Павловка, Алекгандровъ Даръ, Явкино, Татьяновка, Малѣевка, Ивановка, Староселье (№№ 20, 31, 39, 67, 78, 222, 230, 257, 264, 265, 347, 377); кромѣ того, Бѣлоруссы живутъ въ сц. Зарудныхъ Буеракахъ 629), Александрійскаго уѣзда, въ мѣст. Трикратахъ и дд. Сухиновкѣ, Петро Павловкѣ, Пондикѣ и Михайловкѣ (№№ 1658, 1705—1707, 1853), Елисаветградскаго уѣзда. Не смотря на сосѣдство родственныхъ племенъ, Бѣлоруссы въ значительной степени сохранили свою народность; исключительные промыслы ихъ суть земледѣліе и извозничество.

[…]

Изъ числа инородцевъ Херсенской губерніи Молдаванамъ принадлежитъ первое мѣсто по ихъ количеству. Они встрѣчаются во всей губерніи, но преимущественно помѣщаются въ уѣздахъ забугскихъ и Елисаветградскомъ, въ которыхъ стали водворяться еще съ половины прошлаго вѣка; въ этихъ четырехъ уѣздахъ они составляютъ отъ 18 до 20% всего населенія; на самомъ берегу Днѣстра румынское населеніе можно считать рѣшительно господствующимъ и притомъ наиболѣе старымъ, такъ какъ прочіе поселенцы явились здѣсь позже Молдаванъ. […] Помѣсь Романскаго и Славинскаго племенъ, Молдаване образуютъ однако народность, весьма прочно удерживающую свои отличительныя признаки; замѣчаютъ даже, что это племя вообще на столько устойчиво въ своихъ народныхъ особенностяхъ, что распространяетъ ихъ на счетъ другихъ племенъ; трудно сказать, въ какой степени примѣняется это наблюденіе къ Молдаванамъ Херсонской губерніи, но несомнѣнно, что здѣсь они вполнѣ сохраняюгъ свой языкъ и обычаи, не смотря на близкое сосѣдство и постоянныя сношенія съ Малоруссами. Молдаване занимаются земледѣліемъ, но оно находится у нихъ въ низкой степени совершенства; за то весьма развито у нихъ огородничество, садоводство и крестьянское винодѣліе; при благопріятствующей къ тому рыхлой почвѣ днѣстровской долины, Молдаване съ любовію и усердіемъ занимаются этими промыслами и достигаютъ весьма значительныхъ успѣховъ.

[…]

Нѣмцы живутъ въ Херсонской губерніи, въ городахъ и уѣздахъ; въ городахъ они принадлежатъ къ числу торговцевъ, заводчиковъ, ремесленниковъ, учителей, чиновниковъ и проч., въ уѣздахъ они обитаютъ преимущественно въ основанныхъ ими 43 колоніяхъ и принадлежатъ большею частью къ земледѣльческому сословію. Колоніи эти суть: въ Херсонскомъ уѣздѣ — Ново-Данцигъ, Шлангендорфъ, Мюльгаузендорфъ и Клостердоріфъ (№№ 92, 312 — 315), въ Ананьевскомъ уѣздѣ—Раштатъ, Мюнхевъ (№№ 1334 и 1335), въ Елисаветградскомъ уѣздѣ — Старо-Данцигъ (№ 2174), въ Одесскомъ уѣздѣ — Мангеймъ, Страсбургъ, Фрейденталь, Баденъ, Эльзасъ, Георгіенсталь, Петерсталь, Гроссъ-Либенталь, Іозефсталь, Маріенталь, Найбургъ, Александергильфъ, Клейнъ-Либенталь, іюстдорфъ, Зельцъ, Кандель, Францфельдъ, Гильдендорфъ, Гелененсталь, Ией-Фрейденталь, Нейзацъ, Николаусталь, Карльруэ, Ландау, Рорбахъ, Вормсъ, Катериненталь, Шпееръ, Ватерло, Зульцъ, Іоганесталь (№№ 2224— 2226, 2233, 2234, 2236, 2242—2247, 2252, 2253, 2255, 2256, 2260, 2334, 2359, 2366, 2416, 2439, 2491-2494 , 2509—2511, 2513, 2517), въ Тираспольскомъ уѣздѣ — Кассель-, Гофнунгсвельдъ, Глвоксталь, Нейдорфъ, Бергдорфъ (№№ 2690, 2752, 2794, 2795, 2797). Эти колоніи образуютъ, въ отношеніи къ мѣстному управленію, — округа, изъ которыхъ три, Либентальскій, Кучугуранскій и Березанскій, приходятся на Одесскій уѣздъ, а одинъ, Глюкстальскій,—на Тираснольскій уѣздъ; колоніи уѣздовъ Ананьевскаго и Елисаветградскаго состоятъ въ отдѣльномъ управлении, а колоніи Херсонскаго уѣзда, нѣмецкія вмѣстѣ со Старо-Шведскою, образуютъ округъ Старо Шведскій. Кромѣ колоній, Нѣмцы земледѣльцы владѣютъ отдѣльными степными хуторами или водворились, на правахъ частныхъ владѣльцевъ или арендаторовъ, въ малорусскихъ селахъ и деревняхъ; такія поселенія ихъ находятся преимущественно въ уѣздахъ Одесскомъ и Тираспольскомъ; наконецъ, значительное количество нѣмецкихъ колонистовъ живетъ въ еврейскихъ земледѣльческихъ колоніяхъ уѣздовъ Херсонскаго и Елисаветградскаго. Вообще же главная часть сельскаго нѣмецкаго населенія Херсонской губерніи, почти 3/4 его, размѣщена въ мѣстности, ближайшей къ Одессѣ. Въ настоящее время нѣмецкіе колонисты составляютъ ту часть сельскихъ жителей губерніи, которая достигла наибольшаго благосостоянія: этимъ они обязаны, во первыхъ, тѣмъ обширнымъ льготамъ, каторые даровало імъ русское правительство при ихъ водвореніи, и во вторыхъ, внутренному характеру ихъ самоуправленія. Освобожденные въ первые годы своего поселенія отъ всякихъ податей и навсегда свободные отъ рекрутсвюй повинности, кромѣ того поставленные подъ надзоръ совершенно независимаго высшаго управленія, колонисты имѣли возможность съ самого дня водвореніл вполнѣ посвятить себѣ сельскимъ промысламъ. Внутренняя же организація ихь обществъ характеризуется тѣмъ, что каждый отдѣльный колонистъ, въ отношеніи своей хозяйственной дѣятельности, состоитъ подъ общественнымъ контролемъ; эта опека первоначально впрочемъ не нравившаяся кололистамъ, постоянно направляетъ дѣятельность ихъ сообразно сь условіями мѣстныхъ выгодъ; въ силу того ни одинъ колонисть не можетъ вполнѣ отказаться отъ земледѣлія и отъ участія въ общихъ полевыхъ работахъ; продажа предметовъ колоніальнаго производства совершается не черезъ перекупщиковъ, а самими колонистами, на ближайшихъ торговыхъ центрахъ; торговыя предпріятія, для которыхъ необходимъ болѣе или менѣе значительный капиталъ, предпринимаются ими въ складчину, при чемъ менѣе капитальные люди имѣютъ преимущество надъ болѣе капитальными. Такія практическія условія общественнаго хозяйства не могли не оказать полезнѣйшаго вліянія на благосостояніе колонистовъ; они весьма увеличили покупкой количество земель, отведенныхъ въ пользу колоній, и, кромѣ того, пріобрѣли многіе участки въ личную собственность, такъ что въ настоящее время, не довольствуясь собственнымъ трудомъ, постоянно нанимаютъ работниковъ и при томъ даютъ имъ наиболѣе высокую, для мѣстности, плату. Наконецъ, не ограничиваясь доставкою на мѣстные торги однихъ своихъ произведеній, колонисты сами становятся въ положеніе перекупщиковъ и, скупая продукты окрестныхъ земледѣльцевъ и поселянъ для доставки на мѣстные рынки, пріобрѣтаютъ видное значеніе въ торговлѣ края. Являясь такимъ образомъ важными дѣятелями въ сельской промышленности и торговлѣ описываемой губерніи, нѣмецкіе колонисты, естественнымъ образомъ, дорожатъ тѣми преимуществами, которыя доставили имъ столько выгодъ; въ слѣдствіе того, они не сливаются съ остальнымъ народонаселеніемъ губерніи и сохраняютъ свой языкъ, обычаи и другія этнографическія особенности въ полной неприкосновенности; много способствуетъ тому и отличіе колонистовъ отъ прочихъ жителей губерніи по вѣроисповѣданію; русскій языкъ знакомъ имъ только для сношеній съ остальнымъ населеніемъ, и то не всѣмъ. Въ религіозномъ отношеніи, въ числѣ нѣмецкихъ колонистовъ есть и католики, и реформаты; замѣчаютъ, что образованіе и экономическое благосостояніе у послѣднихъ выше, чѣмъ у первыхъ.

[…]

Евреи, какъ видно изъ вышеприведенной таблицы, составляюгъ весьма значительную долю населенія Херсонской губерніи: они являются здѣсь жителями какъ въ городскихъ поселеніяхъ всѣхъ разрядовъ, такъ и въ уѣздахъ. По свѣдѣніямъ списка, въ Херсонской губерніи находится 26 еврейскихъ земледѣльческихъ колоній, казенныхъ и частныхъ, а именно: въ Херсонскомъ уѣздѣ – Большой и Малый Нагартавъ, Большая и Малая Ролановка, Добрая, Ефингарь, Ново-Полтавка, Львова, Новый-Бериславъ, Ингулецъ, Большая и Малая Сейдеменуха, Бобровый Кутъ, Ново-Житомиръ, Ново-Витебскъ, Ново-Подольскъ, Ново-Ковно, Каменка, Излучастая (№№ 213, 214 , 250, 272, 273, 281, 305, 311, 365, 385—387, 398—4.01, 403, 404), въ Алеисандрійскомъ уѣздѣ—Писаревка (№ 601), въ Елисаветградскомъ уѣздѣ — Сагайдакъ, Израилевка, Марьяновка, Мартыновичево, Вѣрина, Моргуновка (№№ 1600, 1610, 1779, 1809, 2088, 2089), въ Тираспольскомъ уѣздѣ—Балашевка (№ 2817); изъ числа этихъ поселеній всѣ колоніи Херсонскаго уѣзда и двѣ первыя изъ поименованныхъ въ Елисаветградскомъ уѣздѣ, какъ сказано выше, основаны правительствомъ на казенныхъ земляхъ; всѣ же прочія водворены на земляхь частныхъ лицъ. Тѣ и другія различаются между собою въ томъ отношеніи, что въ первыхъ Евреи сами занимаются обработкой земли, а во вторыхъ они обработываютъ землю наемными людьми, а сами служатъ только надсмотрщиками хозяйства. Казенныя еврейскія колоніи представляетъ весьма мало успѣховъ въ хозяйственномъ отношеніи. Причина этой неудовлетворительности заключается частью въ невыгодиыхъ обстоятедьствахъ, сопровождавшихъ водвореніе колонистовъ, частью же, и болѣе всего; въ отношеніи Евреевъ къ земледѣльческому труду. Въ слѣдствіе своего, историческими условіями сложившагося, странническаго и безпріютнаго положенія Евреи при первоначальномъ водвореніи своемъ на казенныхъ земляхъ, не умѣли здѣсь хорошо устроиться и обжиться, тѣмъ болѣе, что контингентъ переселенцевъ былъ набранъ въ городахъ и мѣстечкахъ западнаго края изъ самой бѣдной, самой несостоятельной части тамошняго еврейскаго населенія, пожелавшей поступить въ земледѣльческое сословіе только ради того, это въ этомъ положеніи оно освобождалось отъ рекрутства; въ слѣдствіе того, земледѣльческій трудъ Евреевъ, къ которому притомъ они были совершенно неприготовлены, оказался мало успѣшнымъ, и поселенцы стали изыскивать себѣ иныя занятія въ ремеслахъ и торговлѣ и старались покинуть колоніи. Несмотря на позднѣйшее преобразованіе послѣднихъ такой неудовлетворительный порядокъ вещей продолжается въ колоніяхъ по ньнѣ, и поселенія эти, въ смыслѣ земледѣльческихъ, совершенно не достигаютъ своей цѣли: привыкшіе къ разнообразію торговыхъ оборотовъ и чрезвычайно въ нихъ искусные, Евреи рѣшительно предпочитаютъ ихъ малодоходному и утомительному земледѣлію, требуещему постоянства труда и приложенія физическихъ силъ, и въ слѣдствіе того стараютса при первой возможности выйдти изъ земдедѣльческаго сословія или, по крайней мѣрѣ, покинуть тѣ поселенія, гдѣ земледѣніе составлаетъ обязательное ихъ занятіе; это доказывается тѣмъ, что вь казенныхъ колоніяхъ около седьмой части всего еврейскаго населеніи ежегодно испрашиваетъ себѣ паспорты для отлучекъ, да притомъ число отлучающихся  безъ билетовъ далеко превышаетъ число первыхъ. Чтобы показать, какъ значительно количество Евреевъ въ городскомъ населеніи Херсонской губерніи, приводимъ слѣдующія данныя относительно главныхъ городовъ губерніи, на основаніи статистическихъ таблицъ о распредѣленіи жителей губерніи по вѣроисповѣданіямъ за 1865 г.: въ Херсонѣ Евреи составляютъ 31,9% всего поселеиія, въ Елисаветградѣ – 29,5%, въ Одессѣ – 2б,7% Николаевѣ – 6,3%; надобно при томъ замѣтить, что въ послѣднемъ изъ названыхъ городовъ еврейское населеніе составилось только съ 1859 г., когда послѣ тридцатилѣтняго запрещенія Евреи получили разрѣшеніе здѣсь водворяться. Вообще же, количество Евреевъ въ городахъ губерніи, по тѣмъ же свѣдѣніямъ, составляетъ до 19% всего городскаго населенія. Главнѣйшее почти исключительно занятіе городскихъ Евреевъ есть торговля; правда, нѣкоторая часть ихъ занимается ремеслами, но безъ уменья и безъ любви къ дѣлу. Обыкновенно торговецъ Еврей начинаетъ свою деятельность съ, какого нибудь мелкаго предпріятія, напримѣръ съ торговли виномъ въ шинкѣ, что однако ставитъ его въ тѣсные сношенія къ сельскимъ населеніемъ: сдѣлавшись такимъ образомъ необходимымъ для него человѣкомъ, Еврей переходитъ къ операціямъ болѣе крупнымъ, напримѣръ къ перекупкѣ хлѣба на сельскихъ базарахъ, и этимъ путемъ, мало по малу, становится капитальнымъ торговцемъ. Торговля Евреевъ сильно поддерживается единствомъ дѣйствій, дружною помощью и быстротою сношеній и передачи новостей, которыя существуютъ между ними. Благодаря этимъ облегчающимъ условіямъ, Евреи участвуютъ во всѣхъ отрасляхъ мѣстной торговли, бросаются въ самыя опасныя спекуляціи и получаютъ съ нихъ очень высокій процентъ барыша. Въ слѣдствіе того, въ ихъ рукахъ находятся главные капиталы края, а потому они всего легче могутъ стать посредниками между потребителями или заграничными покупателями и мѣстными производителями, тѣмъ болѣе, что значительная часть послѣднихъ, землевладельцы и крестьяне-Малоруссы, предпочитаютъ продавать свой товаръ, не подвозя его на торговые центры, а на самомъ мѣстѣ производства; при томъ же, при мелкихъ покупкахъ, Евреи стараются замѣнить плату наличными деньгами по средствомъ мѣны и тѣмъ возвышаютъ выгодность своихъ операцій. Въ новѣйшее время деятельность Евреевъ устремилась и на сельское хозяйство, котораго они прежде избѣгали, и этотъ новый оборотъ дѣлъ стоитъ упомянуть, какъ образецъ торговой и промышленной находчивости Евреевъ: выше указано несколько еврейскихъ колоній на землѣ частныхъ лицъ, где Евреи занимаются хлебопашествомъ на чисто коммерческомъ основаніи; въ прежніе годы такихъ поселеній было немного; но когда, въ первое время по освобожденіи крестьянъ, въ Херсонской губерніи понизилась стоимость арендной платы за землю (не выше 1 р. 50 к. за десятину), Евреи, купцы и мещане, стали нанимать помещичьи именія, большею частію обремененныя долгами, а за темъ пріучившись къ делу и пріобревъ деньги или кредитъ, начали снимать въ аренду на долгіе сроки большіе участки казенныхъ и частныхъ земель, основывать на нихъ временные поселки и засевать целыя сотни десятинъ пшеницею и льнянымъ сѣменемъ; очевидно, что предпріятіе такого рода стало для Евреевъ возможно только потому, что въ рукахъ ихъ въ данную минуту оказались значительные капиталы, между темъ, какъ землевладельцы чувствовали въ нихъ недостатокъ; это же даетъ Евреямъ возможность прібрѣтать хорошія земледѣльческія орудія и рабочія руки во время и въ достаточномъ количествѣ. Такимъ образомъ Евреи составляютъ едва ли не важнейшую торговую силу въ Херсонской губерніи; единственными соперниками, противъ которыхъ они не всегда решаются бороться, остаются купцы изъ Великоруссовъ.

Над матеріалом працювали:
Дослідження, коментар

Олександр Черемісін

Редагування

Іванна Черчович

Коментарі та обговорення