Donate
Image for Between tradition and avant-garde – motifs, trends and personalities in Jewish literature

Between tradition and avant-garde – motifs, trends and personalities in Jewish literature

Publication date 02.05.2023
Dr. Joanna Lisek

This course forms a part of Jewish History and Culture of East Central Europe in the 19th-20th Centuries summer school.

The syllabus is availible only in Polish.

Problem zdefiniowania zakresu pojęcia – literatura żydowska

Tanach, Talmud jako fundament kultury żydowskiej. Midrasz jako sposób myślenia o tekście.

  • Louis Ginzberg: Legendy żydowskie, tłum. Jerzy Jarniewicz, Warszawa 1997; tu: Stworzenie świata; Adam;
  • Robert Graves, Raphael Patai: Mity hebrajskie, tłum. Regina Gromocka, Warszawa 2002;
  • Glosy do opowieści o stworzeniu; Towarzyszki Adama
  • Krzysztof Pilarczyk: Literatura żydowska od epoki biblijnej do haskali, Kraków 2006, tu: Biblia judaizmu.
  • Mariusz Rosik, Rabin Icchak Rapoport: Wprowadzenie do literatury i egzegezy żydowskiej okresu biblijnego i rabinicznego, Wrocław 2009 (tu: rozdz. VII: Miszna-Gemara-ToseftaTalmud; rozdz. VIII: Midrasze)

Od krytyki do idealizacji – obrazy sztetl w literaturze jidysz

Miasta jako centra awangardy żydowskiej: Łódź – Warszawa

Lwów – grupa Artes i żydowskie środowisko artystyczne

Wilno – Jerozolima Północy

Obraz męskości w literaturze żydowskiej 

Kobiety i kobiecość w literaturze żydowskiej

Miłość i ciało w literaturze żydowskiej

Pogrom i Zagłada

Mistycyzm i ludowość w teatrze żydowskim